Strona główna » Dezynfekcja » Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej
Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnejIodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnejIodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej
Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej
Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej
Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej
Nasz hit

Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 22,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 175,00 zł

Cena netto: 162,04 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Produkty powiązane (1)
 • Do pobrania (2)
 • Recenzje produktu (0)

IODOL 100 5L - kwaśny środek biobójczy, dezynfekcyjno-myjący i odkamieniający. Zabija bakterie oraz drożdże w wodzie. Zalecany do mycia i dezynfekcji linii pojenia; do sanityzacji wody na fermach i w hodowlach; do mycia i dezynfekcji powierzchni; do dezynfekcji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta; do transportu weterynaryjnego.

Główną zaletą Iodol 100 (oprócz oczywistej skuteczności) jest jego stabilność i jednorodność jodu dostępnego w rurze i wodzie, aktywność nawet w obecności materii organicznej, dzięki swojej formule jako jodofor. Formuła jodoforu polega na „zamknięciu” jodu w makrocząsteczce w celu jego ochrony i umożliwienia składnikowi aktywnemu czyli jodowi na stopniowe uwalnianie; nadaje preparatowi większą skuteczność. W preparacie IODOL 100 wybrano środek powierzchniowo czynny (etoloksylowany kwas tłuszczowy) jako jodofor makrocząsteczki, aby nadać jej efekt czyszczący.

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 • niskie pH < 1
 • gęstość 1,05
 • koncentrat w płynie
 • rozpuszczalny w wodzie
 • 10 000 ppm (1%)  aktywnego jodu
 • 7.5% of H3PO4 (kwas fosforowy)

SKŁAD:
 • kwas fosforowy
 • oksyetylenowany alkohol tłuszczowy
 • jod
 

OBECNOŚĆ WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI H3PO4 (KWAS FOSFOROWY)  PRZYCZYNIA SIĘ DO:

 • stabilizacji preparatu: po rozcieńczeniu uwalnianie utleniających form jodu jest bardziej stałe.
 • zwiększenia całkowitego uwalniania form utleniających (biocydy utleniające są zawsze aktywowane przez media kwaśne, na przykład jod i chlor)
 • poprawia strawność (efekt jelit) – podobnie jak efekt Coca Coli (Coca Cola zawiera również H3PO4)
 

KWAS TŁUSZCZOWY JAKO SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO-CZYNNA:

 • wspiera odkamienianie
 

SUBSTANCJA CZYNNA:   JOD 1%

 • oksydacyjne niszczenie patogenów obecnych w przewodach wody pitnej
 • efekt odkamieniania, jak i działanie dezynfekujące z jednego produktu 
 • aktywny przeciwko patogenom od stężenia 0,2% w wodzie 
 • jod jest chroniony w cząsteczce organicznej (kwas tłuszczowy: PVP)
 • jod uwalnia się stopniowo i nie jest dezaktywowany przez materię organiczną


 

ZASTOSOWANIE:

Budynki do hodowli zwierząt i sprzęt:

 • Przez namaczanie sprzętu.

Rozcieńczyć Iodol 100 do 2% w wodzie (2L/100L roztworu), namoczyć czysty sprzęt w roztworze, pozostawić na co najmniej 30 min, następnie wypłukać w wodzie pitnej.

 • Przez spryskiwanie powierzchni. 

Rozcieńczyć Iodol 100 do 2% w wodzie (2L/100L roztworu) nanieść roztwór na czyste powierzchnie wyłącznie przy pomocy niskociśnieniowego rozpylacza w ilości 200-400ml/m2

 

Systemy wody pitnej dla zwierząt

 • Cyrkulacja w obiegu zamkniętym w czystych liniach.

Przygotować roztwór wodny Iodol 100 w stężeniu 0,20% (1L/500L roztworu) niech roztwór krąży przez jedną godzinę w wodzie o temperaturze 10°C i pH między 5 a 9, dobrze wypłukać wodą pitną.

 • Napełnianie systemów wody pitnej.

Przygotować roztwór Iodol 100 w wodzie o temperaturze 20°C w stężeniu 1,5% (1,5L/100L roztworu) napełnić wcześniej wyczyszczone linie pojenia roztworem i pozostawić na 30 mini, po zakończeniu działania dobrze wypłukać wodą pitną a dopiero potem przywrócić wodę w systemie.alt


UWAGA!

Wyłącznie do użytku profesjonalnego: należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu biobójczych. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki i etykietą. 
ZAGROŻENIA: 


Mieszanina biobójcza.
Mieszanina do aplikowania przez rozpylanie.
Piktogramy zagrożeń:

alt      alt
         GHS08       GHS05Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Identyfikatory produktu:
EC 231-633-2 KWAS FOSFOROWY
Nr CAS 68439-
50-9 OKSYETYLENOWANY ALKOHOL TŁUSZCZOWY
EC 231-442-4 JODZwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) w następstwie długotrwałego lub poważnego narażenia.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe
.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie:


P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zwroty wskazujące środki ostrożności - odpowiedź:
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Środki ostrożności - przechowywanie:
P405 Przechowywać pod zamknięciem. Środki ostrożności - utylizacja:
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
POL LENA FARMA JK 5L

POL LENA FARMA JK 5L

160,00 zł brutto130,08 zł netto

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
IODOL 100 banner duży 600/700