Strona główna » Dezynfekcja » VULKAN 5L preparat dezynfakujący do higieny weterynaryjnej (zapytaj o produkt)
VULKAN 5L preparat dezynfakujący do higieny weterynaryjnej (zapytaj o produkt)

VULKAN 5L preparat dezynfakujący do higieny weterynaryjnej (zapytaj o produkt)

Dostępność:Na zamówienie

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy


Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

Vulkan 5l środek dezynfekujący


 

Vulkan to środek dezynfekujący najnowszej generacji zgodny z nową europejską dyrektywą biobójczą. DSV zatwierdzony do chorób zakaźnych w dawce 0,3%.
sprawdzone wyniki w temperaturze 10 °C  na salmonelli. Do powszechnego stosowania w higienie weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.


 

Dawkowanie środka dezynfekcyjnego Vulkan:

  • Rutynowa dezynfekcja (0,3%): stężenie 1L Vulkan na 332L wody (1:333)

  • Dezynfekcja  w przypadku problemów sanitarnych (0,8%): stężenie 1L Vulkan na 124L wody (1:125)

  • Dezynfekcja w przypadku zwalczania epidemii choroby (1,0%): stężenie 1L Vulkan na 99L wody (1:100)

 

Oprysk za pomocą środka dezynfekcyjnego Vulkan:

  1. Zastosuj  od 200 do 300 ml/m³ roztworu Vulkan (drobna kropla).

  2. Pozostaw produkt na powierzchni przez 15-30 min minimum. Nie spłukiwać.

 
 

Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kat. 1
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

altaltaltalt

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
PROMOCJA! AGRISAN 1005 kg, 67 x 15 kg (worki)

PROMOCJA! AGRISAN 1005 kg, 67 x 15 kg (worki)

3 618,00 zł2 948,00 zł brutto2 729,63 zł netto
POL LENA FARMA JK 5L

POL LENA FARMA JK 5L

140,00 zł brutto113,82 zł netto
VULKAN 20L ( zapytaj o produkt )

VULKAN 20L ( zapytaj o produkt )

Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu