Strona główna » Dezynfekcja » CID CLEAN 10L - preparat do dezynfekcji systemów pojenia
CID CLEAN 10L - preparat do dezynfekcji systemów pojenia

CID CLEAN 10L - preparat do dezynfekcji systemów pojenia

6 osób kupiło 7 produktów

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 20,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 20,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 23,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 419,20 zł

Cena netto: 388,15 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (2)
  • Recenzje produktu (0)

CID CLEAN 10L - preparat przeciwko drobnoustrojomCID CLEAN jest wysokoskoncentrowanym, silnie działającym preparatem, przeznaczonym do dezynfekcji, obiegów zamkniętych, pomieszczeń, urządzeń, środków transportu oraz w hodowli zwierząt.
bardzo silny utleniacz,
bezpieczny dla zwierząt,
ulega biodegradacji w ponad 90%


 

CECHY:

  • bezbarwny płyn

  • niepieniący

  • pH dla 1% roztworu : 4,6

  • gęstość w temp. 20°C: 1,2 

  • punkt krzepnięcia: -3°C

 

 

STOSOWANIE:

Jako środek dezynfekujący obiegu wody pitnej :
odkamienić obieg 5% roztworem TORNAX AGRO (wg programu higieny opracowanego przez CID LINES )
wprowadzić do obiegu 2% roztwór CID CLEAN
wypłukać obieg zimną wodą,
Zapewnić stężenie 10 - 40 ml CID CLEAN na 100 l wody pitnej w celu ciągłej dezynfekcji obiegu i wody.

 

Jako środek dezynfekujący powierzchnie :
uprzednio dobrze wyczyszczoną powierzchnie zdezynfekować roztworem 1 - 3%

Jako środek dezynfekujący pomieszczenia :
do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zadymianie stosować 1% roztwór


 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

Uwaga

Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej kontroli substancji chemicznych i produktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem do produkcji materiałów wybuchowych.


Przy zakupie należy pobrać i wypełnić "Oświadczenie Klienta".
Do pobrania:

 

*Wypełnione oświadczenie należy wysłać nam na nasz e-mail.*

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja według dyrektywy (WE) 1999/45: O; R8 Produkt utleniający, Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar; Xn; R20/22 Produkt szkodliwy, Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; C; R34 Produkt żrący, Powoduje oparzenia

Klasyfikacja zgodnie z (WE) 1272/2008 (CLP)
Zagrożenia dla zdrowia:
Ox. Liq. 2, H272 Ciecze utleniające, kategoria zagrożenia 2, Może intensyfikować pożar; utleniacz
Acute Tox. 4 H302 Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 4 H332 Toksyczność ostra (pyły/mgły), kategoria zagrożenia 4, Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Skin Corr. 1A, H314 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A, Powoduje poważne oparzenie skóry i uszkodzenie oczu
STOT SE 3, H335 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Elementy oznakowania
                                                            alt alt alt

Piktogramy GHS/Kody piktogramów        GHS03           GHS05           GHS07
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272: Może intensyfikować pożar, utleniacz
H302+H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić.

Zawiera: nadtlenek wodoru.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
DM CID - uniwersalny preparat czyszczący 25 kg

DM CID - uniwersalny preparat czyszczący 25 kg

181,08 zł brutto167,67 zł netto
TURBOFOG 5L - utrwalacz oprysku, nośnik mgły

TURBOFOG 5L - utrwalacz oprysku, nośnik mgły

90,00 zł brutto73,17 zł netto
KENOTEK GLASS CLEANER 1 L

KENOTEK GLASS CLEANER 1 L

31,79 zł brutto25,85 zł netto
VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

715,00 zł brutto662,04 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
AGRISAN GALLI 15 KG NA PTASZYŃCA DLA DROBIU

AGRISAN GALLI 15 KG NA PTASZYŃCA DLA DROBIU

60,59 zł brutto56,10 zł netto
Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej (zapytaj o produkt)

Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej (zapytaj o produkt)

Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 5%

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 20,00 zł