Strona główna » Dezynfekcja » VIROCID 200 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY (beczka), ZWALCZA AFRYKAŃSKI POMÓR
Kontakt
 • Dane firmy:
  P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67
  NIP: 537-213-78-67
 • E-mail:handel@pesan.pl
 • TelefonBIURO (83) 371-68-98
  GOSIA (obsługa zamówień, płatności, informacje o wysyłce): 530-668-155
  ALBERT (doradztwo, dobór chemii, maszyny): 509-011-866
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00 SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
VIROCID 200 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY (beczka), ZWALCZA AFRYKAŃSKI POMÓR

VIROCID 200 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY (beczka), ZWALCZA AFRYKAŃSKI POMÓR

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 0,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 7 200,00 zł

Cena netto: 6 666,67 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Do pobrania (3)
 • Recenzje produktu (0)

VIROCID 200 L (beczka) PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

 

WŁAŚCIWOŚCI:

Virocid jest preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do odkażania budynków inwentarskich, środków transportu dla zwierząt, urządzeń  i wyposażenia używanego w hodowli zwierząt i weterynarii. Składniki czynne preparatu posiadają silne, skojarzone działanie bakterio- , grzybo- i wirusobójcze
preparat zawiera tenzydy kationowe zmniejszające napięcie powierzchniowe, co umożliwia penetrację powierzchni porowatych i zanieczyszczonych
preparat wykazuje działanie myjące
posiada szerokie spektrum działania, nie wywołuje korozji i nie niszczy odkażanych powierzchni.


 

Preparat posiada aktualne badania na zwalczanie wirusa ASF  - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ


 

STOSOWANIE:

VIROCID należy stosować w stężeniach 0,5 % na powierzchniach metalowych niezanieczyszczonych pozostałościami organicznymi,
- na powierzchniach porowatych i zanieczyszczonych zaleca się stosowanie roztworu 1,0 %
- przy efektywnym czasie działania 60 minut ; preparat może być nanoszony na odkażone powierzchnie przez polerowanie, opryskiwanie lub rozpylanie z       użyciem aparatury   wysokociśnieniowej,
- po przeprowadzeniu zabiegu odkażane powierzchnie lub sprzęty należy spłukać silnym strumieniem wody,
- dezynfekowane pomieszczenia należy dokładnie wywietrzyć,
- zwierzęta wprowadzić po 3 - 4 godzinach po zabiegach .
Nadaje się do dezynfekcji w formie zamgławiania
  - stosować 1L Virocid + 4L wody na 1000m3 powierzchni


 

CECHY:

 • brunatny płyn

 • pH dla stężenia 1% : 7

 • gęstość przy temp. 20°C : 1, 005 kg/l

 • punkt zamarzania : -10°C

 

Uwaga!
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP):
Flam Liq. 3, Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3, H226 Łatwopalna ciecz i pary
Acute Tox. 4 (Oral), Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), Toksyczność ostra (przy wdychaniu: opary), kategoria zagrożenia 4, H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Acute Tox. 4 (Dermal), Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 4, H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
Skin Corr. 1B, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, podkategoria 1B, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Resp. Sens. 1, Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1, H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania Skin Sens. 1, Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
Aquatic Acute 1, Stwarzające zagroże


Elementy oznakowania
altaltaltaltalt
     GHS02          GHS05          GHS08          GHS09           GHS07

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w nastęstwie wdychania
H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddcyhcaniu w następstwie wdychania
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne


Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P302+P352+P312+P321 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawiera: Aldehyd glutarowy, chlorek didecylodimetyloamonium, chlorek dimetylobenzalkonium.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 20 L

ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 20 L

388,00 zł brutto359,26 zł netto
ASEPTOL PRO 10L

ASEPTOL PRO 10L

224,99 zł brutto208,32 zł netto
KENOSEPT G 1 L - żel do dezynfekcji rąk

KENOSEPT G 1 L - żel do dezynfekcji rąk

29,99 zł brutto27,77 zł netto