Strona główna » Chemia myjąca » HATCHONET 240 L - preparat do mycia ścian, podłóg, urządzeń w zakładach wylęgu drobiu BECZKA
HATCHONET 240 L - preparat do mycia ścian, podłóg, urządzeń w zakładach wylęgu drobiu BECZKA

HATCHONET 240 L - preparat do mycia ścian, podłóg, urządzeń w zakładach wylęgu drobiu BECZKA

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 0,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 2 509,00 zł

Cena netto: 2 039,84 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

HATCHONET -  ALKALICZNY PREPARAT MYJĄCY

pojemność: 240 L, beczka


HATCHONET jest to silnie skoncentrowany, alkaliczny preparat myjący. Dopasowany do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni. Szczególnie skuteczny do usuwania lepkiego brudu z pomieszczeń i sprzętów używanych w zakładach wylęgowych. Idealnie dopasowany do czyszczenia aparatów wylęgowych. Jest również stosowany do mycia urządzeń zootechnicznych oraz środków transportu nie wywołując korozji czyszczonych materiałów.
Działa wyjątkowo skutecznie na podłogach, metalach, aluminium, szkle i innych powierzchniach, nie wywołuje korozji,
ulega biodegradacji w ponad 90%, posiada przyjemny zapach.
Skuteczny również w obecności twardej wody, aktywny nawet w niskich temperaturach,


 

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść produkt na mytą powierzchnię poprzez oprysk pod niskim ciśnieniem lub za pomocą urządzenia pianotwórczego.
Stężenie: 1 do 3%.
Spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Zastosowanie ciepłej wody nie jest wymagane.

 

 

CECHY:

  • Ciecz o kolorze od żółtego do bursztynowego

  • Zapach cytrynowy

  • pH: ok. 11,5

  • Gęstość 20°C: 1,110 kg/l

  • Punkt krzepnięcia: -10°C

 

Rozpuszczalności w wodzie produkt rozpuszczalny w wodzie w 100%

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Eye Dam. 1, H318 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1, H318 Powoduje
poważne uszkodzenie oczu
Skin Corr. 1A, H314 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, podkategoria 1A, H314 Powoduje
poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia                alt
- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia         GHS05
- hasło ostrzegawcze                                                Niebezpieczeństwo
- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia                      H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- zwroty wskazujące środki ostrożności                    P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
                                                                                  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
                                                                                  P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
                                                                                  P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast
                                                                                  zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
                                                                                  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
                                                                                  wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu
                                                                                  warunki do swobodnego oddychania.
                                                                                  H302 Działa szkodliwie po połknięciu
                                                                                  P305 +P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
                                                                                  płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
                                                                                  łatwo usunąć. Nadal płukać.
                                                                                  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
                                                                                  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów
                                                                                  niebezpiecznych.
                                                                                  Zawiera: wodorotlenek sodu, wersenian tetrasodowy

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
BIO GEL 10 KG - PREPARAT MYJĄCY

BIO GEL 10 KG - PREPARAT MYJĄCY

144,28 zł brutto117,30 zł netto
DM FOAM - S EXTRA 25 KG

DM FOAM - S EXTRA 25 KG

187,10 zł brutto152,11 zł netto
DM CID S 10 KG - preparat czyszczący

DM CID S 10 KG - preparat czyszczący

82,62 zł brutto76,50 zł netto
DM CID S 24 KG - preparat czyszczący

DM CID S 24 KG - preparat czyszczący

163,00 zł brutto150,93 zł netto