Strona główna » Dezynfekcja » ZESTAW NA START - KENOSAN 22 KG, CID 2000, VIROCID PROMOCJA!
ZESTAW NA START - KENOSAN 22 KG, CID 2000, VIROCID PROMOCJA!
Super promocja

ZESTAW NA START - KENOSAN 22 KG, CID 2000, VIROCID PROMOCJA!

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 0,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 777,92 zł

Cena netto: 632,46 zł

Cena poprzednia: 915,20 zł

Cena katalogowa: 915,20 zł

Oszczędzasz: 15%

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (4)
 • Recenzje produktu (0)

Zestaw promocyjny przygotowany z myślą o wstawianiu zwierząt.
Świetnie sprawdzi się do mycia i dezynfekcji obiektu przed rozpoczęciem chowu.


 

W PAKIECIE TANIEJ!
OSZCZĘDZASZ: 137 zł


 

W zestawie znajduje się:

 • KENOSAN 22 KG - preparat myjący do silnych zabrudzeń

 • CID 2000 5L - preparat do mycia i dezynfekcji linii pojenia

 • VIROCID 5L - preparat dezynfekcyjny 

KENOSAN 22 KG - preparat myjący do silnych zabrudzeńPreparat myjący nowej generacji przeznaczony do silnych zabrudzeń w budynkach inwentarskich, skuteczny w bardzo niskim stężeniu (1%), bezpieczny dla mytych powierzchni. Środek do czyszczenia stali – organiczny, rozpuszcza osady mineralne.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • usuwa kamień kotłowy

 • uwalnia i rozpuszcza osady mineralne

 • poprawia sprawność wymienników ciepła

 • ciepłamaksymalizuje wydajność wymiany

 • całkowicie rozpuszczalny w wodzie


 

STOSOWANIE:

 • na powierzchnie kadmowane, stal nierdzewną, miedź, tworzywa sztuczne min. kotłów na gorącą wodę, parowych, wierz chłodniczych, chłodnic, sterylizatorów żywności 

VIROCID 5L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

 

Virocidjest preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do odkażania budynków inwentarskich, środków transportu dla zwierząt, urządzeń i wyposażenia używanego w hodowli zwierząt i weterynarii. Składniki czynne preparatu posiadają silne, skojarzone działanie bakterio- , grzybo- i wirusobójcze
preparat zawiera tenzydy kationowe zmniejszające napięcie powierzchniowe, co umożliwia penetrację powierzchni porowatych i zanieczyszczonych
preparat wykazuje działanie myjące
posiada szerokie spektrum działania, nie wywołuje korozji i nie niszczy odkażanych powierzchni.


 

Preparat posiada aktualne badania na zwalczanie wirusa ASF - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 


 

CID 2000 5L PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI LINII POJENIA


 

CID 2000jest skutecznym preparatem działającym przeciw wszystkim drobnoustrojom i ich zarodnikom. Mechanizm jego działania polega na utlenianiu i oczyszczeniu oraz obniżeniu pH wody. Uwalnianie się dużej ilości tlenu w obecności substancji organicznych prowadząc do szybkiej dezaktywacji drobnoustrojów tworzących biofilm poprzez ich utlenianie, rozmiękczanie, odklejanie od podłoża prowadząc do łatwego ich usunięcia. Obniżenie pH wody (zakwaszenie) prowadzi do bezpośredniego ograniczenia rozwoju drobnoustrojów.

skuteczny w szerokim zakresie pH, detoksykuje, deodoruje (usuwa nieprzyjemny zapach) i oczyszcza wodę,
całkowicie usuwa biofilm (pozostałości organiczne i nieorganiczne), regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się wapnia i żelaza w systemach pojenia,
stosowanie preparatu gwarantuje doskonały stan biologiczny środowiska,
zwiększa pobieranie wody prowadząc do polepszenia stanu zdrowotnego, zwiększenia przyrostów, lepszego wykorzystania paszy,
nie odkłada się w mięsie - możliwość stosowania do ostatniego dnia chowu.


 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

Uwaga

Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej kontroli substancji chemicznych i produktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem do produkcji materiałów wybuchowych.


Przy zakupie należy pobrać i wypełnić "Oświadczenie Klienta".
Do pobrania:

 

*Wypełnione oświadczenie należy wysłać nam na nasz e-mail.*

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny


Klasa zagrożenia i kategoria według Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP):
Org. Perox. D, Nadtlenki organiczne typ D, H242 Ogrzanie może spowodować pożar
Acute Tox. 4 (Oral), Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 4 (Inhalation), Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4, H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Skin Corr. 1A, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, podkategoria 1A, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
STOT SE 3, Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3,działanie drażniące na drogi oddechowe, H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Aquatic Chronic. 1, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP):
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia:
alt   alt   alt   alt
     GHS02              GHS05             GHS07             GHS09

Hasło ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H242 Ogrzanie może spowodować pożar
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi
P304+P340+P310+P320 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Pilnie zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Zawiera: Kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
ASEPTOL PRO 10L (zapytaj o produkt)

ASEPTOL PRO 10L (zapytaj o produkt)

Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu
KENOCHLOR 24 kg

KENOCHLOR 24 kg

160,00 zł brutto130,08 zł netto