Strona główna » Chemia myjąca » TORNAX AGRO 10 KG - mycie kwaśne systemów pojenia
TORNAX AGRO 10 KG - mycie kwaśne systemów pojenia
Super promocja

TORNAX AGRO 10 KG - mycie kwaśne systemów pojenia

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 126,00 zł

Cena netto: 102,44 zł

Cena poprzednia: 143,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

TORNAX AGRO 10 KG - usuwa osady żelaza, wapniaTORNAX AGRO przeznaczony jest do usuwania osadów żelaza, wapnia, żelujących się witamin oraz innych osadów występujących w obiegach doprowadzających wodę pitną dla zwierząt.

 

CECHY:

pH dla 1% roztworu : 1,5
nie pieniący
gęstość w temp. 20°C : 1,150 kg/l
punkt krzepnięcia : -20°C
ulega biodegradacji w ponad 90%


 

STOSOWANIE:

Do czyszczenia obiegów wody pitnej przed dezynfekcją:
przepłukać instalację wodą
stosować roztwór 2-5%, utrzymać w układzie przez 6-24 godzin
wypuścić z obiegu ( do wiader )
przepłukać obieg dużą ilością czystej wody
przeprowadzić dezynfekcję za pomocą preparatu CID CLEAN lub CID 2000
Do czyszczenia powierzchni plastikowych ( np. plasonów ):
stosować 10-20% roztwór wodny, rozpylić za pomocą ręcznego atomizera na czyszczone powierzchnie
spłukać wodą po 10-15 min. - NIE SZOROWAĆ !!!
 
Przed zastosowaniem preparatu TORNAX AGRO przez swój dozownik wcześniej upewnij się czy jest on do tego przystosowany  (informacji zasięgnij u dystrybutora sprzętu).

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z (WE) 1272/2008 (CLP ):
Skin Corr. 1A; H314 Działanie żrące na skórę kategorii 1A; Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1, H318 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
STOT naraż. jedor., kategoria zagrożenia 3, H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Elementy oznakowania
Znak ostrzegawczy:         alt
Kod znaku ostrzegawczego: GHS05
Hasło ostrzegawcze (CLP): Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) :
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) :
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy
P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
Zawiera: kwas solny

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.