Strona główna » Dezynsekcja » CYPER FOG 200 EC 1 L - na dorosłe formy owadów i kleszczy
CYPER FOG 200 EC 1 L - na dorosłe formy owadów i kleszczy

CYPER FOG 200 EC 1 L - na dorosłe formy owadów i kleszczy

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 184,00 zł

Cena netto: 149,59 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

CYPER FOG 200 EC 1LSkuteczny preparat do zwalczania komarów oraz kleszczy wewnątrz pomieszczeń oraz poza budynkami.

 

 

CYPER FOG 200 EC to ciekły koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, do zwalczania dorosłych form komarów oraz kleszczy. Formuła oparta na cypermetrynie. Przeznaczony jest dla profesjonalnych ekip wykonujących zabiegi dezynsekcyjne wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów np. w ogrodach, parkach, na terenach popowodziowych, metodą opryskiwania lub zamgławiania, zaopatrzonych w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną. Preparat można stosować również tradycyjnymi opryskiwaczami.

Zabieg powinien być wykonywany przy spokojnej bezwietrznej pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub przed wieczorem, w porach wzmożonej aktywności komarów. Należy zwrócić uwagę, aby nie opryskiwać powierzchni otwartej wody. Preparat działa najskuteczniej w temperaturze 20° C. Opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian; altany, zarośla w ogrodzie i wokół ogrodzenia posesji. W pomieszczeniach należy zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć system wentylacji na czas zabiegu i do 1 godziny po zabiegu. Wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków, w ogrodach, parkach, na terenach popowodziowych, metodą opryskiwania i zamgławiania, oraz tradycyjnymi opryskiwaczami.

Opryskiwanie (komary i kleszcze):
100 ml na 5 l wody – 5 l cieczy roboczej wystarcza na opryskanie 100 m² powierzchni.

Zamgławianie (komary):
Zabieg ULV „zimna mgła”: 0,5 l preparatu, 2,5 l nośnika oraz dopełnić 10 l wody. 10 l cieczy roboczej wystarcza na zamgławianie 1 ha powierzchni.

Zabieg „gorąca mgła”:
0,5 l preparatu i 0,5 l do 1,5 l nośnika, dopełnić 5 l wody. Przygotowana ilość cieczy wystarcza na 1 ha powierzchni.


 

POJEMNOŚĆ:

  • 1 L


 

Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Flam. Liq. 3, H226 Łatwopalna ciecz i pary.
Skin Sens. 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Eye Dam. 1, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Eye Irrit. 2, H319 Działa drażniąco na oczy.
STOT SE3, H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Aquatic Acute 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne ,odzież ochronną ,ochronę oczu, ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Ośrodkiem Toksykologicznym.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.

altaltaltalt

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
Rat Killer Perfekt Pasta 2,5 KG

Rat Killer Perfekt Pasta 2,5 KG

82,41 zł brutto67,00 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
PUŁAPKA NA MOLE DWUDZIELNA

PUŁAPKA NA MOLE DWUDZIELNA

4,10 zł brutto3,33 zł netto
PISTOLET DO ŻELU

PISTOLET DO ŻELU

99,00 zł brutto80,49 zł netto
OSŁONA NA DETEKTOR OWADÓW PLASTIKOWA

OSŁONA NA DETEKTOR OWADÓW PLASTIKOWA

1,80 zł brutto1,46 zł netto