Strona główna » Dezynfekcja » ASEPTOL PRO 10L (zapytaj o produkt)
Kontakt
 • Dane firmy:
  P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67
  NIP: 537-213-78-67

 • E-mail:handel@pesan.pl
 • TelefonBIURO (83) 371-68-98
  GOSIA (obsługa zamówień, płatności, informacje o wysyłce): 530-668-155
  ALBERT (doradztwo, dobór chemii, maszyny): 509-011-866
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00 SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
ASEPTOL PRO 10L (zapytaj o produkt)

ASEPTOL PRO 10L (zapytaj o produkt)

Dostępność:Na zamówienie

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy


Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

ASEPTOL PRO - opakowanie 10 litrów


 

Płynny preparat do dezynfekcji obiektów i urządzeń związanych z magazynowaniem i przetwarzaniem żywności.
Skoncentrowany środek do dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu przeznaczonego do kontaktu ze zbożami, paszami i żywnością. Produkt może być stosowany do dezynfekcji magazynów, spichlerzy, elewatorów, silosów oraz pojazdów i urządzeń w przemyśle przetwórczym, rolniczym i spożywczym - również tych, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Skutecznie eliminuje bakterie, grzyby i wirusy. 


 

Substancje czynne:

- Czwartorzędowe związki amonowe benzylo-C12-16-alkilodimetylowe chlorki 130g/l
- Aldehyd glutarowy 75g/l

Unikalna formuła Aseptolu PRO pozwala na zachowanie wysokiej stabilności w twardej wodzie.
Jednocześnie preparat nie niszczy powierzchni na których jest stosowany.


Skuteczność (Normy NFT 72-180, 72-300, 72-281, EN 1276 i EN 1650)
Bakteriobójcze: Salmonella typhimurium, Salmonella St Paul, Salmonella enteridis, Pasteurella hemolytica, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus suis: 0.2% Escherichia coli Staphylococcus aureus 0.3%, Enterococcus hirae, Lactobacillus plantarum : 0.4% Pseudomonas aeruginosa: 0.5%
Grzybobójcze: Aspergillus versicolor 1.5%, Cladosporium cladosporioides 1.2%, Absidia corymbifera 2.0%, Candida albicans 1.0%
Wirusobójcze: Wirus Talfan (Talfan disease) , Dog Contagious hepatitis: 2.0% Foot-and mouth disease 1.0% Ptasia grypa (Avian Flu), Myksomatoza (Myxomatosis), Choroba Newcastle (Newcastle Disease): 0.4%


 

ASEPTOL PRO może być stosowany na 3 sposoby:

1. Opryskiwanie powierzchni i pojazdów - po rozcieńczeniu z wodą (1-2 litry preparatu na 100 litrów wody) roztwór ASEPTOL PRO może być rozprowadzany za pomocą opryskiwaczy niskociśnieniowych. Zaleca się stosowanie około 0,25 litra roztworu na metr kwadratowy.

2. Nasączanie mat dezynfekcyjnych i dezynfekcja sprzętu - 2 litry Aseptolu Pro wymieszane ze 100 litrami wody dają roztwór, który nadaje się do dezynfekcji sprzętu przez zanurzenie na 30 minut oraz nasączanie mat dezynfekcyjnych. Nasączanie maty powinno mieć miejsce 1-2 razy w tygodniu lub częściej przy silnym zanieczyszczeniu maty i płynu. 

3. Zamgławianie termiczne (dezynfekcja powietrzna) - przy korzystaniu z zamgławiaczy termicznych należy użyć 2,5 ml Aseptolu Pro na 1 metr sześcienny, czyli 7,5 litra na budynek o powierzchni 1000 m2. Na czas zabiegu pomieszczenie musi być szczelnie zamknięte i nie mogą w nim przebywać ludzie ani zwierzęta. Po zakończonym zamgławianiu wystarczy przewietrzyć zdezynfekowane pomieszczenia.

Producent: Huvepharma


 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318, Acute Tox. 4 H332, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 2 H411
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze
altaltaltaltNIEBEZPIECZEŃSTWO
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczonych na etykiecie
Zawiera: alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16)); glutaraldehyd; chlorokrezol; olejek eukaliptusowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
FUMAGRI OPP 1000 g - ŚWIECA DYMNA FUMIGATOR

FUMAGRI OPP 1000 g - ŚWIECA DYMNA FUMIGATOR

152,00 zł brutto140,74 zł netto
KENOCHLOR 24 kg

KENOCHLOR 24 kg

160,00 zł brutto130,08 zł netto
WODOROTLENEK SODU 1 KG

WODOROTLENEK SODU 1 KG

10,00 zł brutto8,13 zł netto
KENOSEPT L - 5 L PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

KENOSEPT L - 5 L PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

204,00 zł brutto188,89 zł netto
CHLORAMIN T CHLORAMINA 6 KG

CHLORAMIN T CHLORAMINA 6 KG

191,00 zł brutto155,28 zł netto